אתר החינוך היוצר נמצא בהקמה, כל החומרים המופיעים באתר בתהיכי פיתוח ונתונים לשינויים. 

תוכן עניינים

לימודים כלליים

מקצועות כלליים

רציונל לימוד מקצועות כלליים

מקצועות הבסיס שהוגדרו תואמים למקצועות אשר הוגדרו על ידי המדינה כמקצועות חיוניים ללמידה,  כחלק ממדיניות שוויון הזדמנויות והשתלבות בחברה ('תכנית הליבה').

שפה (עברית, ערבית, עברית כשפה שנייה): שפה הינה כלי בסיסי לתקשורת, כושר ביטוי וייצוג עצמי, ביסוס יחסים בין אישיים והפחתת אלימות. השפה מהווה בסיס ללמידה בכל התחומים והמקצועות וכן להיבטים של צריכת תקשורת, מידענות, תקשורת ממוחשבת והפקת מידע ממקורות ידע שונים. השפה מהווה מיומנות בסיס לכניסה לכל תחומי החיים ולעבודה בפרט וכן גורם משמעותי בגיבוש זהות עצמית, חיזוק בטחון ומסוגלות אישית.

אנגלית: השפה האנגלית היא בסיס לעבודה במקצועות רבים ובסיס לתקשורת גלובלית במרבית מדינות העולם. מתחילת המאה ה 21, הולך ומתבסס מעמדה של האנגלית כשפה העיקרית בעולם (לכ-350 מיליון בני אדם האנגלית היא שפת-אם, לעוד 350 מיליון היא שפה שנייה ו-100 מיליון שולטים בה היטב כשפה זרה). האנגלית היא שפה המזוהה, יותר מכל שפה אחרת, עם סחר בינלאומי ותיירות, עם השכלה גבוהה ומחקר ועם תקשורת אלקטרונית ושימושים דיגיטליים.  בכך מהווה גורם משמעותי במוביליות חברתית, יכולת התמצאות ותנועה וכן בהרחבת אפשרויות ואופקים.

מתמטיקה: חשיבה מתמטית מהווה בסיס לתחומי תעסוקה רבים וכן להתנהלות ולאוריינות כלכלית, משפחתית וגופנית-בריאותית והוגדה כחיונית כחלק ממיומנויות הבוגר והשתלבות בחיים בוגרים בחברה. בתוך כך נכללת היכולת לייצג מצבים ותופעות בשפה מתמטית וליישם ידע, מיומנויות ואסטרטגיות חשיבה, למגוון צרכים בהקשרים לימודיים וחוץ לימודיים.

שלושת מקצועות אלה מהווים חובת כניסה ללימודי המשך במה"ט.

עקרונות פדגוגים/קווים מנחים

 • מענה לדרישות חובה למה"ט (2 יחידות שפה, 3 יחידות מתמטיקה, 3 יחידות אנגלית)
 • למידה על פי "סלי לימוד" והפרדה בין ידע שפתי למיומנויות שפתיות: לשון (חוקים, יסודות, תחביר, כללים), שפה ככלי למוביליות חברתית, יכולת הבעה בעל פה ובכתב, אוריינות שפתית כבסיס לאוריינויות אחרות.
 • לימוד מקצועות בסיס וחיזוק אוריינות שפתית ומתמטית מתבצעים גם במסגרת אשכולות ומקצועות אחרים, לרבות לימודי מקצוע ותעסוקה.
 • לימוד מונחים ושפה מקצועית בהתאם למקצוע
 • דגש על הבעה בעל פה באנגלית כחלק מפיתוח מיומנויות תקשורת גלובליות
 • הערכה מגוונת השמה דגש על מיומנויות, פרזנטציה, ביטוי שפתי, חשיבה מסדר גבוה, שימוש באינטליגנציות מרובות, אפשרות בחירה של חניכים.
 • תהליכי רפלקציה כחלק מההערכה, לפיתוח מודעות והכוונה עצמית.
 • עקרונות כלליים לתוכנית הלימודים

פירוט

שפה, אנגלית, מתמטיקה

עקרונות התחום והמקצוע, מבואות, מיומנות בסיס, חובת קבלה למה"ט, על פי הנדרש בתוכניות הלימודים.

חשיבה מסדר גבוה, קשר לתחומים אחרים, קשר ללימודי מקצוע, מיומנויות נוספות.

 

* התייחסות שונה לדוברי עברית וערבית

* בתי ספר ערבים – עברית חובה

אשכולות חובה

* באשכול זה חובה ללמד את כל האשכולות - בחירת תחום אחד מכל אשכול לפחות.

אשכול הומניסטיקה

רציונל לימודי הומניסטיקה

החינוך היוצר הינו חינוך דואלי הומניסטי, השואף לפתח כל תלמיד כאדם שלם. לימודים הומניים מהווים בסיס לעקרון זה, כחלק מלמידה לחיים וחינוך לאזרחות. חינוך הומאני מעודד פיתוח חשיבה ותובנות חברתיות, אזרחיות, מוסריות וערכיות ומפתח מיומנויות חיים בחברה, בקהילה וכן בבניית קשרים ויחסים בין אישיים.

עקרונות פדגוגיים/קווים מנחים

 • למידה בצורה אינטרדיסציפלינרית (רב תחומית) - חשיבה הומאנית רחבה, חיבור בין מקצועות, בחירה ועיסוק בסוגיות מרכזיות דרך מספר תחומי דעת.
 • התייחסות למספר תחומים רחב במהלך שנות הלימוד- לא התמקדות בתחום אחד או שניים.
 • לחניכים תינתן אפשרות בחירה בין קורסים שונים.
 • עקרונות כלליים לתוכנית הלימודים

פירוט

היסטוריה, דתות, פילוסופיה, ספרות, תרבויות, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, תקשורת, מדעי הרוח, ציונות, אחר.

ביסוס תיאורטי ומודלים מדגימים – לימודים כלליים

אשכול מדעים וסביבה

רציונל לימודי מדעים וסביבה

מדעים ומדעי הסביבה הינם מקצועות קריטיים להבנה של האדם על העולם ותהליכי חיים, שלו כאדם על הסביבה בה הוא חי. ידע זה הוא משמעותי להשתלבות מיטבית בחברה ולמוביליות חברתית. חיבור האדם למגמות של קיימות עכשוויות ועתידיות ופיתוח תפיסה וחשיבה קיימית חיוני כחלק מחינוך לאזרחות ומעורבות וכן לחיזוק זהות, שייכות ואכפתיות סביבתית וחברתית.

עקרונות פדגוגיים/קווים מנחים

 • התייחסות למקצועות ומגמות חדשות ומתעדכנות (אקולוגיה, חקלאות ברת קיימא, רפואה)
 • למידה אינטרדיסציפלינרית (רב תחומית) – קיימות במרכז ומתוכה נגזרים תחומי המדעים, חיבור בין מקצועות, עיסוק בסוגיות מרכזיות באמצעות מספר תחומי דעת.
 • פיתוח תפיסת קיימות.
 • התנסות מעשית, סיורים.
 • עקרונות כלליים לתוכנית הלימודים

פירוט

מדעים, גאוגרפיה, קיימות, ביולוגיה, פיסיקה, כימיה, מדעי המזון, בוטניקה, גוף האדם, זואולוגיה, משאבי טבע, איכות סביבה, אקלים מטאורלוגיה, אחר.

אשכול בריאותי-גופני

רציונל לימודי בריאותי גופני

בריאות גופנית מהווה חלק מהותי מהמייטביות ומהיכולת של האדם לשמור ולפתח את עצמו, והיא חלק מצרכי הבסיס של האדם )פירמידת הצרכים של מאסלו(. הבריאות משפיעה גם על הדימוי העצמי וכן על היכולת לפתח קשרים בין אישיים וחברתיים, פיתוח חוסן נפשי, והיא הוכחה כמשפיעה על מוביליות חברתית. ידע ואוריינות בריאותית (הכוללת את היכולת לחשיבה ביקורתית בנוגע למידע בריאותי). בנוסף ידע גופני משפיע על תחומים רבים בחיים ועל החלטות הפרט. הקשר בין גוף בריא לנפש בריאה מוכח מחקרית, לפיכך פיתוח מודעות לגוף ונפש בריאים מפחית התנהגויות סיכוניות, לחץ וחרדה ומשפר את החוסן האישי של הפרט.

עקרונות פדגוגיים/קווים מנחים

 • למידה התנסותית לצד למידה תיאורטית על התחום.
 • למידה פיזית – תנועתית תחושתית ע"י אנשי מקצוע בעלי תעודות מקצוע מוכרות.
 • למידה והתנסות בהיבטים של בריאות נפשי ורגשית, חיבורי גוף נפש – ינתן ע"י אנשי מקצוע עם תעודה מוכרת בתחום.
 • הקפדה על מוגות תלמידים בהתאם למדיניות האגף.
 • יצירת הקשרים רלוונטיים לחניכים, פיתוח מודעות והכוונה בריאותית אישית.
 • למידת חקר בנושאי בריאות, מדיניות, התנהגות תאגידים והשפעה על בריאות הציבור.
 • בחינה והבנת ההיבטים הסוציולוגיים/תרבותיים בבסיס התנהגויות ובחירות בריאותיות ולא בריאותי.
 • עקרונות כלליים לתוכנית הלימודים

פירוט

חינוך גופני, ענפי ספורט שונים, נבחרות בית ספריות, , קידום בריאות בתחומים שונים כגון:  תזונה בריאה, קשר בין מזון למחלות, גוף האדם, קשר גוף נפש, רפואה סינית, רפואה מערבית, מיינדפולנס ומדיטציה, יוגה, לחץ וחרדה, מגמות המשפיעות על בריאות האדם, מוגנות פיזית ונפשית, פסיכולוגיה חיובית, מניעת עישון,  מניעת סמים ואלכוהול,  קידום בריאות הפה, עמדות חברתיות ומעורבות בנושאי בריאות הציבור, אחר.

רציונל אשכולות רשות

רציונל לימודי רשות

כחלק מעקרונות החינוך היוצר כחינוך דואלי-הומניסטי ופיתוח האדם כאדם שלם, מהווים תחומים אלה משמעותיים להרחבת האופקים של הפרט, לפיתוח אינטליגנציות שונות ולחיזוק הון התרבותי של האדם, כחלק ממוביליות חברתית.

עקרונות פדגוגיים/קווים מנחים

זהים לעקרונות כללים לתוכנית הלימודים ועקרונות אשכולות החובה.

פירוט

שפות, אומנויות ותרבות, אחר

פוקוס לתוך הכיתה חיבור לבית, משפחה, קהילה

הסדנא מלאה מוזמנ.ת להירשם לסדנא אחרת

מערכת מקובעת ומיושנת בעלת דימוי ציבורי ירוד מערכת ברת קיימא –מתחדשת, רלוונטית ודינאמית, נושאת בשורה למערכת החינוך כולה

מחקר הערכה מלווה

נושאי מחקר עיקריים:

 1. תהליכים ארגוניים ופדגוגיים בעבודה עם התלמידים; הכשרות ופיתוח מקצועי של צוותים; פיתוח תוכניות עבודה;, התאמת המענים לצרכים השונים ועוד. הצלחות ואתגרים של הרובד הארגוני.
 2. תפוקות, תוצרים, תוצרים מסתמנים וכיוונים לאימפקט ברמת עמדות, ידע וכלים, יכולת השתלבות במגמות הלימוד ולימודי הליבה והשתלבות מקצועית בתעסוקה בטווחי זמן שונים.

 3. בחינת יעילות הפעולה והתייחסות לגורמים מקדמים וגורמים מעכבים, הצלחות ואתגרים מול מכלול השותפים.

 4. סמנים לקיימות (sustainability) של השירות.

מערכת היררכית, הדוקה ומנהלת מערכת מבוססת אמון, חירות ואחריות

ליווי והטמעה בחינוך היוצר

ליווי מנהלים.ות

28 מנהלים ומנהלות ממחזורים א-ד' עוברות ליווי על ידי ארגון מפרש כולל קבוצת טרום רפורמה

ליווי רכזי.ות תעסוקה

כלל רכזי התעסוקה בכל בתי הספר עוברים השתלמות רכזי תעסוקה על ידי מרכז קמה במכללת אורנים

ליווי רכזי בתי ספר מעצבים

ליווי של רכזי תוכנית "מילגו - בתי ספר מעצבים" להטמעת מערכת פדגוגית חדשנית להערכה ולמידה

ליווי פיקוח פדגוגי ומקצועי

ליווי קבוצת המפקחים והמפקחות להטמעת עקרונות החינוך היוצר בליווי בתי הספר.

המקצועות כתכלית, העבודה כצורך קיומי, מיומנויות טכניות המקצועות כמתווכים והעבודה ככר ללמידה והתפתחות, מיומנויות וכישורי המאה ה-21

הסללה וצמצום אפשרויות פותח אפשרויות ואופקים בהיבט האישי, החברתי, ההשכלתי והתעסוקתי

מקצועות הבסיס

שפה

עברית לדוברי ערבית

אנגלית

מתמטיקה

לימודי בסיס

אוכלוסיות מוחלשות: בלית ברירה. יעוד – בוגר משתלב בחברה רלוונטי לכולם: אלטנרטיבה נבחרת. יעוד – בוגר יוצר ומנהיג בחברה

תחומים שפותחו

נתוני אקלים של החינוך היוצר

בשנת הלימודים תשפ"ד בוצע, בנוסף על הניתוח התוך מגזרי והבין מגזרי, ניתוח נתונים המשווה בין בתי הספר של החינוך היוצא לבתי הספר שטרם נכנסו לתהליך החינוך היוצר, בכל מדדי האקלים שנבחנו:

מהתבוננות בנתונים עולה כי ציוני המדדים השונים בבתי הספר אשר מצויים בתהליך החינוך היוצר גבוהים יותר במרבית המדדים מנתוני בתי הספר שטרם נכנסו לתהליך. ניתן לשים לב לכך שהפער לטובת החינוך היוצר בולט יותר במדד האוטונומיה. גם במדד תחושת השייכות, תחושת המסוגלות והמימוש העצמי, מידת האכפתיות בין מורים ותלמידים ואף במידת היחסים בין התלמידים לבין עצמם רואים ציונים גבוהים יותר במעט בקרב בתי הספר של החינוך היוצר.

נתונים אלו מתכתבים עם ההשקעה של החינוך היוצר ברובד הפרט, הקבוצה והחברה, שבעיקרו מוביל את התלמיד להתפתחות אישית באמצעות הקשרים שלו בבית הספר והיכולת שלו להתאמץ ולהביא את יכולותיו לידי ביטוי בתנאים מיטיבים

התלמיד בשרות המשק והתעשייה האדם הוא תכלית החינוך

העלאת תכנים לאתר החינוך היוצר בחירום

נשמח לקבל מכם מערכי שיעור, מפגשים ותכנים שיצרתם ללמידה מרחוק בשעת חירום. 

החינוך היוצר בחברה הערבית

סרטונים לשעת חירום בערבית
1/5 videos
1
إرشادات للأهالي في كيفية التعامل مع الأطفال في حالات الحرب-הנחיות להורים להתמודדות
إرشادات للأهالي في كيفية التعامل مع الأطفال في حالات الحرب-הנחיות להורים להתמודדות
01:30
2
ارشادات للحماية في ظروف الحرب הנחיות במצב מלחמה
ارشادات للحماية في ظروف الحرب הנחיות במצב מלחמה
01:20
3
ارشادات للحماية في ظروف الحرب הנחיות במצב מלחמה
ارشادات للحماية في ظروف الحرب הנחיות במצב מלחמה
01:20
4
رسائل داعمة وقت الأزمات תמיכה בשעות משבר וחירום
رسائل داعمة وقت الأزمات תמיכה בשעות משבר וחירום
02:00
5
مشاعري في وقت الحرب הרגשות שלי
مشاعري في وقت الحرب הרגשות שלי
01:28

פיתוח צוות בחירום

פרט קבוצה וחברה בחירום

כרטיסיות פתיחה וסיכום יום

חפץ

יצירת תמונה מחפצים שיש להם בבית / בחירת חפץ ודרכו מספרים מה שלומם.

כרטיסיות פתיחה וסיכום יום

איפה אני

מבקשים מתלמידים.ות מראש להכין סרטון קצר על המקום שבו נמצאים / מה שלומם.ן / נושא מסוים שדיברתם.ן עליו ומשתפים בתחילת או סיום המפגש.

כרטיסיות פתיחה וסיכום יום

סקר מקדים

שליחת סקר קצר או שאלה לפני המפגש ושיתוף בתגובות תו"כ המפגש. 

כרטיסיות פתיחה וסיכום יום

מציירים רגשות

יצירת ציור (על מה שלומי? משהו טוב שקרה השבוע, וכו) ושיתוף ברקע או בווסטאפ קבוצתי.

כרטיסיות פתיחה וסיכום יום

השיר שלנו

בחירת שיר שמשקף את מצב הרוח ושליחת השיר לקבוצה. בהמשך אפשר להפוך את השירים לפלייליסט קבוצתי.

כרטיסיות פתיחה וסיכום יום

מצב רוח חיות

לאסוף כמה תמונות מצחיקות של חיות שמשקפות מצבים ומצבי רוח שונים (למשל סוס מחייך, חתול מפהק..) ולהציג אותן בשקף מצגת – לעבור על כל תמונה ומי שמזדהה איתה מרימ.ה את היד / מדליק.ה מצלמה ומסביר.ה למה. 

מקצוע ותעסוקה בחירום

פוקוס לתוך הכיתה חיבור לבית, משפחה, קהילה

הסדנא מלאה מוזמנ.ת להירשם לסדנא אחרת

פוקוס לתוך הכיתה שותפות ושיתופיות

שם מלא *
טלפון *
כתובת מייל *
נשמח שתאשרו הגעה כדי שנדע אם יש לנו מקומות פנויים לחותמיסטים.יות שברשימת ההמתנה. *
הסעה תעמוד לרשותכם.ן הלוך חזור מתחנת רכבת בנימינה-אלוני יצחק *
הסעה תצא מתחנת הרכבת בנימינה ב9:30 וחזור ב16:15.

פוקוס לתוך הכיתה רפלקציה ולמידה מתמדת

שם מלא *
טלפון *
כתובת מייל *
נשמח שתאשרו הגעה כדי שנדע אם יש לנו מקומות פנויים לחותמיסטים.יות שברשימת ההמתנה. *
הסעה תעמוד לרשותכם.ן הלוך חזור מתחנת רכבת בנימינה-אלוני יצחק *
הסעה תצא מתחנת הרכבת בנימינה ב9:30 וחזור ב16:15.

פוקוס לתוך הכיתה מנהיגות ואייג'נסי

שם מלא *
טלפון *
כתובת מייל *
נשמח שתאשרו הגעה כדי שנדע אם יש לנו מקומות פנויים לחותמיסטים.יות שברשימת ההמתנה. *
הסעה תעמוד לרשותכם.ן הלוך חזור מתחנת רכבת בנימינה-אלוני יצחק *
הסעה תצא מתחנת הרכבת בנימינה ב9:30 וחזור ב16:15.

פוקוס לתוך הכיתה יחסים וקשר אישי

שם מלא *
טלפון *
כתובת מייל *
נשמח שתאשרו הגעה כדי שנדע אם יש לנו מקומות פנויים לחותמיסטים.יות שברשימת ההמתנה. *
הסעה תעמוד לרשותכם.ן הלוך חזור מתחנת רכבת בנימינה-אלוני יצחק *
הסעה תצא מתחנת הרכבת בנימינה ב9:30 וחזור ב16:15.

לבחירת ההשתלמות יש למלא את הטופס הבא:

לפרטים נוספים:

077-2092209

[email protected]

09:00
התכנסות
09:15
נקודת מבט על אי שוויון
10:50
פוקוס לתוך הכיתה
12:30
ארוחת צהריים
13:15
בלי פילטרים – אביב קינן, מנכ"ל ברנקו וייס בשיחה פתוחה על אי שוויון
14:00
מרחיבים את הפריזמה – מפגש עם רוני קובן
15:15
להיות איש/אשת חינוך בעת הזו – מעגל שיח סביב המציאות העכשווית

סיכום משוב כנס החינוך היוצר

להלן תוצאות המשוב כפי שנאספו לאחר כנס מנהלים ומנהלות פתיחת שנה מ 85 משתתפות ומשתתפים:

1. האם הכנס והתכנים שעברו במהלך היום היו לי רלוונטים ומשמעותיים?
 0/80 %
2. האם הכנס והתכנים שעברו בו ישפיעו על עבודתך?
 0/70 

3. באיזה אופן הכנס השפיע עליך?

4. האם נתרמתי מההרצאות?
 0/80 %
1. האם הכנס והתכנים שעברו במהלך היום היו לי רלוונטים ומשמעותיים?
 0/80 %
5. מקום הכנס נוח ומכבד את ציבור המנהלים והמנהלות
4.5/5
6. באופן כללי עד כמה אני מרוצה מהיום?
 0/80 

הערות ותגובות נוספות:

השיטה הדואלית

השיטה הדואלית משלבת התנסות מעשית וחניכות במקומות עבודה לצד למידה בבתי הספר המקצועיים בכיתות ובסדנאות לימוד. שיטה זו נפוצה בארצות רבות ובינהן: גרמניה, אוסטריה, שוויץ, בלגיה, דרום קוריאה ועוד..

התלמידים מועסקים במקומות עבודה שונים אשר מאפשרים להם להתנסות במשימות עבודה בהתאם להתפתחותם המקצועית.

בהתאם לזאת התלמידים בשיטה הדואלית מקבלים הכשרה מקצועית גבוהה לצד חינוך כללי. באופן זה בוגרי השיטה הדואלית מגיעים מוכנים לעולם העבודה כבר בגיל הנעורים ומקומות העבודה ערוכים ומוכנים לקלוט אותם. 

החינוך היוצר, הוא תפיסת על חינוכית הרוקמת יחד את הדואלי וההומניסטי.

מתוך עקרונות הליבה של ההחינוך היוצר:

תפיסה דואלית ופיתוח מיומנויות: למידה והתנסות תעסוקתית המשולבות זו בזו. לימודי המקצוע והעבודה הם כר ללמידה והתפתחות ומהווים כלי פדגוגי מרכזי, תוך פיתוח מיומנויות המאה ה-21.

החינוך היוצר טומן בחובו איכות פדגוגית הנשענת על העיקרון הדואלי, המחבר בין למידה עיונית ללמידה מהתנסות ויוצר זיקה שיטתית ומתמשכת בין בית-הספר לעולם האמיתי. הלמידה מתוך עשייה, מזמנת התמודדות עם אתגרים אמיתיים ומעניקה משמעות לבני-נוער. דרך יצירת תשתית עדכנית ורלוונטית המביאה את עולם העבודה לתוך ביה"ס ואת ביה"ס לתוך עולם העבודה, מתרחשת התפתחות אישית ומקצועית אצל החניכים. הלמידה והתעסוקה מאפשרים לתלמידים להתנסות בפעילויות שידיעה ועשייה כרוכות בהן יחדיו. החינוך היוצר מתבסס על למידה אקטיבית ועל פיתוח מיומנויות המאה ה-21. במוקד תוכנית הלימודים, מעבר מהוראה ללמידה ודגש על הקניית ורכישת מיומנויות חברתיות/רגשיות/טכנולוגיות/שפתיות.