אתר החינוך היוצר נמצא בהקמה, כל החומרים המופיעים באתר בתהיכי פיתוח ונתונים לשינויים. 

פרק תוכנית הלימודים

1. רציונל התוכנית הפדגוגית

התוכנית הפדגוגית בחינוך היוצר הינה חלק מהותי מהשינוי אותו אנחנו מבקשים להוביל, והיא תוכננה על פי עקרונות החינוך היוצר.

פיתוח תוכניות הלימוד, הסמכות ואקרדיטציה הוא אחד משלושת צירי הפעולה ברפורמה, לצד ציר הכשרת הלבבות לשינוי (גיבוש החזון והמטרות בקרב אנשי המשרד, הבעלויות של בתי הספר,  ואנשי החינוך בשטח. יצירת המשגה משותפת והקמת צוותי עבודה משותפים להובלת השינוי) וציר הפיתוח מקצועי (יצירת  הכשרות לצוותים החינוכיים, למנהלים ולאנשי האגף ברוח הרפורמה, השתתפות מנהלים ואנשי מטה בסיור לימודי בפינלנד – למידה מתוך מערכת חינוכית מקצועית מתקדמת ומובילה).

במסגרת ציר פיתוח תוכניות הלימוד, הסמכות ואקרדיטציה, הוגדרו: בנייה של מגמות לימוד חדשות ורלוונטיות לעולם המשתנה; העמקה וטיוב תוכניות הלימודים במקצעות הליבה; שינוי בדפוסי הלמידה ובדרכי הערכה, טיוב מערך ההסמכות וקרדיטציה ויצירת נתיבים מגוונים להתפתחות מקצועית ואקדמית.  במסגרת ציר פעולה זה פותח מודל תוכנית הלימודים אשר בפרק זה.

התוכנית הפדגוגית מבקשת לתת מענה למטרות הרפורמה, בין אלה:

 1. פיתוח של מודלים חינוכיים חדשניים המושתתים על התפיסה הדואלית-הומניסטית,שישפיעו על סביבתם ויצרו אדוות של שינוי וצמיחה במערכת החינוך כולה.
 2. ביסוסם של בתי-הספר כמקומות מיטיבים ומצמיחים עבור בני הנוער והצוות החינוכי,המאפשרים מרחב לביטוי, יצירה ולמידה הפותחים בפני בני הנוער אפשריות להתפתחות והגשמה אישית.
 3. יצירת בתי הספר כמופת פדגוגי באופן שיתרום לשינוי הדימוי הציבורי של החינוך המקצועי בישראל, תוך הרחבת מגוון האוכלוסיות שיבחרו ללמוד בבתי הספר.

זוהי תוכנית חדשה מסוגה ופורצת דרך מכיוון שהיא מבוססת על מתח ואיזון בין שתי גישות: האחת – התווית עקרונות, דרך וקווי מתאר מוגדרים, והשנייה- השארת מרחב פעולה יצירה, יזמות ואפשרויות בחירה רחבה לבתי הספר בשטח.  העקרון המנחה בפיתוח תוכנית הלימודים באופן זה הוא עקרון האחריות המשותפת – נשיאה משותפת באחריות על ידי האגף להכשרה מקצועית ובתי הספר.

בהתאם לכך, פיתוח התוכנית התבסס על שני שלבים:

בשלב ראשון, בהתאם לגישה הראשונה, פותח מודל תוכנית הלימודים, אשר מתווה את מסגרת התוכנית הפדגוגית ואת עקרונות הפעולה הנדרשים.  המודל בנוי כ"מחוון" או "מתווה דרך", ומטרתה להוות בסיס ומסגרת ברורה למנהלים ולבתי הספר לפיתוח תוכנית הלימודים הייחודית להם.

פיתוח המודל נעשה על ידי צוותים מקצועיים מהאגף להכשרה מקצועית, ג'וינט אשלים וחות"ם, וכן באמצעות מומחים בתחומים שונים הנוגעים לתוכניות לימודים, פיתוח מיומנויות ותחומים נוספים.

בשלב השני, בהתאם לגישה השנייה, תהליך תכנון תוכנית הלימודים יעשה על ידי צוותי בתי הספר. בתי הספר ברפורמת החינוך היוצר נדרשים לפיתוח ותכנון תוכנית עבודה שנתית מקיפה, המבטאת את העקרונות, האסטרטגיות ודרכי הפעולה (פרקטיקות). בהיבט זה אפשרויות בחירה רבות לבתי הספר: בחירת תכני הלימוד, בחירת אופני הלמידה ובחירת דרכי ההערכה וכן בהחלטה על אפשרויות הבחירה לחניכים בדרכי הלמידה, ההכשרה המקצועית והתעסוקה. באופן זה מתאפשר ביטוי לתפיסות עולם חינוכיות של בית הספר, כמו גם התאמה לאוכלוסיות, מקום לביטוי אישי של הצוות, הגברת תחושת מוטיבציה, שייכות וחדוות עשייה, ואפשרות למרחבי יצירה וגדילה.

פיתוח תוכנית הלימודים ילווה בפיתוח מקצועי והכשרות לצוותים החינוכיים, למנהלים ולאנשי האגף.

בשלב ראשון, בהתאם לגישה הראשונה, פותח מודל תוכנית הלימודים, אשר מתווה את מסגרת התוכנית הפדגוגית ואת עקרונות הפעולה הנדרשים.  המודל בנוי כ"מחוון" או "מתווה דרך", ומטרתה להוות בסיס ומסגרת ברורה למנהלים ולבתי הספר לפיתוח תוכנית הלימודים הייחודית להם.

פיתוח המודל נעשה על ידי צוותים מקצועיים מהאגף להכשרה מקצועית, ג'וינט אשלים וחות"ם, וכן באמצעות מומחים בתחומים שונים הנוגעים לתוכניות לימודים, פיתוח מיומנויות ותחומים נוספים.

בשלב השני, בהתאם לגישה השנייה, תהליך תכנון תוכנית הלימודים יעשה על ידי צוותי בתי הספר. בתי הספר ברפורמת החינוך היוצר נדרשים לפיתוח ותכנון תוכנית עבודה שנתית מקיפה, המבטאת את העקרונות, האסטרטגיות ודרכי הפעולה (פרקטיקות). בהיבט זה אפשרויות בחירה רבות לבתי הספר: בחירת תכני הלימוד, בחירת אופני הלמידה ובחירת דרכי ההערכה וכן בהחלטה על אפשרויות הבחירה לחניכים בדרכי הלמידה, ההכשרה המקצועית והתעסוקה. באופן זה מתאפשר ביטוי לתפיסות עולם חינוכיות של בית הספר, כמו גם התאמה לאוכלוסיות, מקום לביטוי אישי של הצוות, הגברת תחושת מוטיבציה, שייכות וחדוות עשייה, ואפשרות למרחבי יצירה וגדילה.

פיתוח תוכנית הלימודים ילווה בפיתוח מקצועי והכשרות לצוותים החינוכיים, למנהלים ולאנשי האגף.

פיתוח התוכנית מבוסס על שלוש שאלות:

 

 

בפרק זה מוצג המענה לשאלות "למה" ו"מה", המהוות תשתית לפיתוח התוכנית על ידי בתי הספר.

תכנון תוכנית הלימודים על ידי בתי הספר ייתן מענה לשאלת ה"איך", כל בית ספר על פי צרכיו ואופיו הייחודיים.

נכון לנקודה זו (תשפ"ב 2022), פותחו במסגרת תהליכי הפיתוח שני תוצרים, המובאים בפרק זה:

 1. מודל תוכנית הלימודים

התכנים מוצגים על פי מבנה אחיד, הן ברמת המודל כולו והן ברמת פירוט של כל אחד מאשכולות המודל.
בכל אחד מהחלקים ניתן מענה להיבטים הבאים:

  • רציונל
  • עקרונות פדגוגים וקווים מנחים
  • פירוט
  • מודלים מדגימים וביסוס תיאורטי (מהארץ ומהעולם)
 1. כלי עבודה לצוותי בתי הספר המחדשים לתכנון תוכנית הלימודים
  • הסבר על הכלי
  • טבלת תכנון מרכזת
  • פירוט שעות
  • תכנון לימודים על פי אשכולות
  • שאלות לחשיבה – על פי אשכולות

שלב שני – המשך תהליכי פיתוח (עתידיים)

 

בהמשך תהליך הפיתוח בשנה הבאה אנו עתידים לתת מענה להיבטים נוסף:

 1. נקודת סיום ודרכי הערכה – בהתאם לעקרונות החינוך היוצר ולשינוי אותו אנו מבקשים לייצר, בנקודה זו לא נקבעו דרכי הערכה ומדידה סדורות לחניכים בתי הספר. אנו שואפים לייצר חלופה איכותית לתעודת הבגרות, אשר תשקף את הידע והמיומנויות של בוגרי בתי הספר של החינוך היוצר, ואשר תהווה עבורם אפשרות לקבלה ללימודי המשך, השתלבות בתעסוקה ומוביליות חברתית. במסגרת שנת הפעילות הראשונה, כחלק מתהליכי ההתנסות והלמידה בבתי הספר, יבנו על ידי בתי הספר מודלים שונים להוראה להערכת החניכים ויקבעו "נקודות סיום" ודרכי קרדיטציה לחניכים. מודלים אלה יאספו וילמדו על ידי צוותי הפיתוח, וכן תתבצע למידה בין בתי הספר. בהמשך תהליך הפיתוח יוחלט על מודלים שונים להערכת חניכים.
 2. מסמך סטנדרטים להערכה ומדידה של תכנית הלימודים – "סטנדרט" הינו מושג שנהוג היום בעולם החינוך, זהו מושג שבא לגשר בין הצורך של הרגולטור לפקח על הנעשה בשטח לבין הצורך והרצון לתת מרחב התנהלות גדול לבתי הספר. על ידי הגדרת סטנדרט ברור, מתומצת וישים, יכול הגוף המפקח/הרגולטור, לדעת היכן נמצא כל בי"ס ובאילו מקומות הוא צריך עזרה בפיתוח והתקדמות. במקביל, סטנדרט זה הוא כלי בידי בית הספר לבדיקה ומיפוי עצמי ומכוון להתקדמות והשתפרות מתמדת. מסמך הסטנדרטים ישמש את בתי הספר ואת האגף, בהערכה ומדידה של התוכנית.

שלב שני – המשך תהליכי פיתוח (עתידיים)

 בהמשך תהליך הפיתוח בשנה הבאה אנו עתידים לתת מענה להיבטים נוסף:

 1. נקודת סיום ודרכי הערכה – בהתאם לעקרונות החינוך היוצר ולשינוי אותו אנו מבקשים לייצר, בנקודה זו לא נקבעו דרכי הערכה ומדידה סדורות לחניכים בתי הספר. אנו שואפים לייצר חלופה איכותית לתעודת הבגרות, אשר תשקף את הידע והמיומנויות של בוגרי בתי הספר של החינוך היוצר, ואשר תהווה עבורם אפשרות לקבלה ללימודי המשך, השתלבות בתעסוקה ומוביליות חברתית. במסגרת שנת הפעילות הראשונה, כחלק מתהליכי ההתנסות והלמידה בבתי הספר, יבנו על ידי בתי הספר מודלים שונים להוראה להערכת החניכים ויקבעו "נקודות סיום" ודרכי קרדיטציה לחניכים. מודלים אלה יאספו וילמדו על ידי צוותי הפיתוח, וכן תתבצע למידה בין בתי הספר. בהמשך תהליך הפיתוח יוחלט על מודלים שונים להערכת חניכים.
 2. מסמך סטנדרטים להערכה ומדידה של תכנית הלימודים – "סטנדרט" הינו מושג שנהוג היום בעולם החינוך, זהו מושג שבא לגשר בין הצורך של הרגולטור לפקח על הנעשה בשטח לבין הצורך והרצון לתת מרחב התנהלות גדול לבתי הספר. על ידי הגדרת סטנדרט ברור, מתומצת וישים, יכול הגוף המפקח/הרגולטור, לדעת היכן נמצא כל בי"ס ובאילו מקומות הוא צריך עזרה בפיתוח והתקדמות. במקביל, סטנדרט זה הוא כלי בידי בית הספר לבדיקה ומיפוי עצמי ומכוון להתקדמות והשתפרות מתמדת. מסמך הסטנדרטים ישמש את בתי הספר ואת האגף, בהערכה ומדידה של התוכנית.

פיתוח התוכנית התבסס על תיאוריות ומודלים מהארץ ומהעולם, ביניהם:

 1. OECD Future of Education and Skills 2030
 2. מסמך הבוגר הרצוי 2030 משרד החינוך / דמות הבוגר והבוגרת – מדיניות פדגוגית לאומית
 3. מודל I PRO לפיתוח כישורים – ג'וינט ישראל
 4. החינוך הדואלי
 5. התפיסה ההומינסטית
 6. למידה משמעותית
 7. מגמות ואתגרים עתידיים בחינוך -מו"פ משרד החינוך – שינויים בתכנים ובתוכניות הלימוד- אוריינות דיגיטלית ותחומי דעת חדשים: לימוד טרנס-דיסיפלינרי, לימודי המידע, חיבור בין חינוך לתעסוקה.
 8. מגמות בחינוך מקצועי בעולם: אנגליה, שוויץ, גרמניה, פינלנד, ארה"ב, סינגפור, אסטוניה.
 9. עתיד עולם העבודה- סקירת מגמות עיקריות – מכון ברוקדייל ; הערכות לשוק העבודה העתידי – המכון הישראלי לדמוקרטיה
 10. הקשר בין אוטונומיה בית ספרית פדגוגית לשוויון הזדמנויות והוגנות
 11. התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21 – היוזמה למחקר בחינוך
 12. מצפן המקצועות של האגף להכשרה מקצועית

החינוך הדואלי הוא חיבור בין למידה עיונית ללמידה מהתנסות ויצירת זיקה שיטתית ומתמשכת בין בית- הספר לעולם ה"אמיתי". החינוך הדואלי מחבר בין עולם ההשכלה הכללית לבין הידע המעשי שנוצר ומתגבש כל הזמן בעולם העבודה, החברה והתרבות. בלמידה זו החלק המקצועי לא מנותק מהחלק העיוני. לא מדובר על שתי מתודות שפועלות במקביל ללא ממשק. אדרבא, מדובר על שני צדדים של אותו המטבע. הלמידה מתוך עשייה, מזמנת התמודדות עם אתגרים אמיתיים ומעניקה משמעות לבני-נוער שלרוב יתקשו למצוא זאת בלמידה העיונית.

החינוך ההומניסטי מבוסס על תפיסת עולם שלמה ועמוקה המתייחסת לבני האדם כאל תכלית מתוך חתירה למימוש האדם ולחירותו, תוך מכוונת לחיים ריבוניים ומלאים של משמעות, איכות והגשמה עצמית. החינוך ההומניסטי מתייחס לשלושה מרכיבים משולבים: 1. מימוש היכולות והנטיות הגלומות באישיות התלמיד; 2. חניכות לאזרחות דמוקרטית פעילה ואחראית; .3 טיפוח תרבותי של האישיות באמצעות לימוד ממיטב המחשבה והיצירה האנושית. התרבות הבית ספרית ב חינוך ההומניסטי מכוונת: לטיפוח רב צדדי של אישיות החניכים, פיתוח אקלים חברתי של מוגנות והגינות, פיתוח גישה קהילתית ומעורבות חברתית, פיתוח אינטלקטואלי של החניכים, שימוש בסוגים שונים של דיאלוג עם החניכים כדי "להגיע" אליהם ולהעצימם, פיתוח דרכי הוראה שבהן הדעת משמשת הכשרה לפיתוח האנושיות, הבטחת תשתית פיזית בטוחה ומסבירת פנים, וטיפוח אישיותי ומקצועי של סגל המורים. (על פי נמרוד אלוני).

החינוך היוצר הוא ניסיון להמשיג תפיסה חינוכית הרוקמת יחד את הדואלי וההומניסטי. המושג "חינוך יוצר" מבטא למידה המכוונת ליצירה בעולם המעשה וליצירה של התלמיד- חניך כאדם שלם על כישוריו וייחודו. חינוך שבו ניתן אמון בחניכים כבני אדם חושבים ויוצרים. כבני אדם שהם גם חלק מחברה וגם אינדיבידואלים בו-זמנית, ויותר מכל – כבני אדם שיודעים לחיות בעולם במגע ממשי יוצר ולא בניתוק. חינוך המכוון ליצירת חברה טובה, לצמיחת דור שיודע להנהיג תהליכים ולהוביל שינויים מתוך אחריות חברתית עמוקה.

החינוך היוצר חותר לפיתוח הפוטנציאל האנושי הגלום בכל תלמיד באמצעות למידה עיונית ולמידה המתבססת על התנסות אותנטית בחיים הממשיים. באופן זה, העשייה המקצועית מהווה קרקע פדגוגית פורייה לצמיחה ולהתפתחות של האדם ולא התכלית החינוכית כשלעצמה.  (מתוך מסמך הובלת הרפורמה, דנה פייניק). מודל תוכנית הלימודים כפי שמוצג בפרק זה מבטא עקרון זה.

2. עקרונות בפיתוח תוכנית הלימודים

1. דואליות – חיבור בין למידה עיונית ללמידה מהתנסות בעולם העבודה, למידה המבוססת על ידע קיים של החניכים וזיקה שיטתית ומתמשכת בין בית הספר לעולם האמיתי ולמגמות עתיד – רלוונטיות וחיבור לעולם העבודה

2. דגש בלמידה ובהתנסות התעסוקתית על פיתוח מיומנויות- פיתוח מיומנוית המאה ה-21

3. מתן גמישות מרובה לבתי הספר והצוותים החינוכייים בפיתוח התוכנית- חרות ואחריות

4. פתיחת אפשרויות עבור החניכים על ידי הרחבת התפיסה המקצועית לכדי תחום מקצועי והענקת הכשרות ותעודות מרובות – פתיחת אפשרויות ואופקים

5. אפשרות בחירה לחניכים בתהליכי הלמידה, תכני הלימודי ואופני הכשרה מקצועית ומתן – בחירה

6. למידה בשיטות מגוונות – חקר, קבוצות למידה, סיורים, ניסויים וביקור במעבדות, מפגשים עם מומחים, חיבור לגופי השפעה ומחקר, אפשרות ללמידה מקורסי MOOC וקורסים אקדמיים, מדידה והערכה מעצבת- למידה אקטיבית- מעבר מהוראה ללמידה

7. חיבור של תכני הלמידה וההתנסות לקהילה ולחברה מתוך מטרה לפתח בוגרים מעורבים ולהיטיב עם הסביבה. חיבור לסביבה ולקהילה

8. אפשרות לשינויים בהתאם לצרכים משתנים ולמציאות עכשווית ועתידית- דינאמיות והתפתחות מתמדת

 

 

3. מודל תוכנית הלימודים

מיומנויות

מהוות את מרכז התכנית, משולבים בכל תחומי הלימוד (אין שעות ייעודיות)

מקצוע ותעסוקה

מקבלים ביטוי במערכת השעות (שעות מקצוע ותעסוקה משולבות 50%/50%)

לימודים כלליים

(מקצועות בסיס ואשכולות חובה ורשות) – מקבלים ביטוי במערכת השעות

פרט וקבוצה

מקבלים ביטוי במערכת השעות

פיתוח צוות

בסיס לכל שאר תחומי הלימוד והאסטרטגיות החינוכיות, מקבלים ביטוי במערכת השעות

בהתאם למבנה התוכנית ולחמשת התחומים, כל בית ספר ירכיב את תוכנית הלימודים ויקבע את הפרקטיות החינוכיות בהתאם למטרות בית הספר ובהתאמה לאוכלוסיית בית הספר והצוות החינוכי. תהליך הפיתוח יעשה בליווי צוות התוכנית.

בהמשך פרק זה כלי עזר לרשותכם לבנית התוכנית:

פורמט למנהל.ת ולצוות בית הספר בניית התוכנית

4. פורמט לתכנון תוכנית הלימודים – כלי עבודה לבתי הספר המחדשים

על הפורמט ואופן העבודה עם הכלי

פורמט זה נבה ככלי עבודה למנהלי בתי הספר, לאור עקרונות החינוך היוצר כשילוב בין עקרונות של אחריות משותפת, פיקוח רגולטורי שמעניק מרחב וגמישות ובנייה שמאפשרת דינאמיות והשתנות.

הפורמט, בדומה לעקרונות הליבה ומודל תוכנית הלימודים, יתבסס על רציונל ועל עקרונות מנחים, ה"למה" ו"המה". את ה"איך" אנחנו משאירים לכם – מנהלי בתי הספר והצוותים החינוכיים, למלא על פי הבנתכם את צרכי בית הספר שלכם, התפיסה הייחודית שלו והאוכלוסייה שמגיעה אליו.

פעמיים בכל שנה יתקיים וועד מנהל, בתחילת שנה ובסופה. בוועדה זו תציגו את צפי העבודה השנתית שלכם ובסיום השנה, את סיכום העבודה- תובנות, הצלחות וקשיים.

תוכנית העבודה תבנה בשיתוף עם המנטור המלווה/מפקח- אשר ילווה לכל אורך השנה את בתי הספר אל מול העבודה בהתאם לתוכנית.

הגשת תוכנית העבודה השנתית לביה"ס, הינה משימה גדולה ומורכבת וברור לנו כי בנייתה תארך זמן וככל שתשתמשו בכלי הזה תשכללו את היכולות לעבוד איתו ולהעזר בו. שוב, כדי לא להגביל אתכם ולומר לכם איך לכתוב את התוכנית, לא הכנו לכם טבלאות למילוי, אלא רציונאל שיסביר מה מטרתו של כל נושא ועקרונות מנחים שצריכים לקבל ביטוי בפועל.

כפי שאנו רואים את התהליך, ובהתאם לעקרונות החינוך היוצר, התוכנית צריכה להכתב בשיתוף הצוות ואף חלקים ממנה יכולים לעבור באופן מלא לבעלי תפקידים שונים. הכלי בנוי באופן המייצר מובנות מחד וכן מאפשר גמישות ובחירה.

הכלי מבנה את תהליך התכנון בשני שלבים, בהקשר לכל אחד מאשכולות הלימוד:

שלב 1  – יכתב על ידי המנהל.ת והצוות המוביל– להצגה לוועדת ההיגוי.

שלב 2 – ייכתב על ידי הצוות החינוכי-מקצועי – פנימי לשימוש בית הספר.

בנוסף, בסוף מסמך זה מצורף סט שאלות לחשיבה על תוכנית הלימודים, אשר יכולות להוות עבורכם כלי להערכה פנימית, בהתאם לדגשים פדגוגיים מגוונים. באפשרותכם להוסיף שאלות ודגשים משלכם במהלך התכנון וכן במהלך שנת הלימודים.

תקציר פורמט – כלי עבודה מרכזי

חלק/פרק בתוכנית

שלב 1

יכתב על ידי המנהל.ת וצוות מוביל

(להצגה בפני ועד מנהל)

שלב 2

יכתב על ידי צוות המורים.ות

(כלי עבודה פנימי לשימוש בית הספר)

קבוע מראש – לא להגשה

מטרות בית ספריות, ברמת התלמידים וברמת הצוות

מטרות לכל שכבה (לימודי, רגשי, אישי וקבוצתי)

 • מערכת שעות לכל שכבה
 • בחירת מיומנויות (מתוך רשימה)
 • רעיונות לשילוב מיומנויות באשכולות
 • רעיונות פיתוח מיומנויות בסדירויות אחרות בבית הספר
 • מחשבות על דרכי הערכה
 • דרכים לפיתוח מיומנויות במסגרת כל אחד מהאשכולות (הפנייה לאשכולות)
 • דרכי הערכת מיומנויות
 • חלוקת שעות הלימוד ושעות התנסות תעסוקתית בכל שכבת גיל ובכל מגמה
 • סילבוס/נושאי לימוד
 • חלוקת הנושאים בין לימודי המקצוע והתעסוקה והדגשת הרצף ביניהם
 • דרכי הוראה ולמידה מרכזיות
 • התנסויות מרכזיות בסדנאות
 • תוכנית סיורים/מפגשים
 • בחירת מיומנויות ואופן פיתוח מיומנויות
 • מקומות עבודה, מעסיקים ותפקידים מוצעים
 • דרכי הערכה
 • מספר שעות הלימוד של כל מקצוע בסיס בכל שכבת גיל
 • מטרה פדגוגית לכל שכבת גיל בהקשר לכל מקצוע הבסיס
 • נקודת הסיום בכל מקצוע בסיס – בגרות/הערכה חלופית
 • סילבוס/נושאי לימוד
 • דרכי הוראה ולמידה מרכזיות
 • התנסויות לימודיות
 • בחירת מיומנויות ואופן פיתוח מיומנויות
 • דרכי שימוש בידע של התלמידים וחיבור לעולמם (רלוונטיות)
 • מספר שעות הלימוד בכל שכבת גיל
 • מטרה פדגוגית-נושאית בהקשר לכל אשכול ולכל שכבת גיל
 • דרכי הערכה
 • קורסים, בגרויות ותעודות הסמכה שיינתנו לכל שכבת גיל
 • שילוב קורסים במערכת השעות, על פי אשכולות
 • מטרה פדגוגית-חינוכית לבחירה בכל קורס/ הסמכה/בגרות
 • דרכי הערכה פנימיות
 • אופן ביטוי בתעודות
 • צרכים של הצוות החינוכי בהקשר לשינוי והטמעת החינוך היוצר
 • נושאים נבחרים להכשרה, על בסיס צרכי הצוות (תשפ"ג +תשפ"ד)
 • דרכי הכשרת הצוות (אופני הכשרה, שעות, מנחים)
 • משאבים נדרשים (תקציב, שעות, אחר)
 • מערכת שעות זמן פיתוח ולמידה של הצוות
 • מערכות שעות אישית של המורים – שעות פיתוח והכשרה-עוז לתמורה ו3  ש"ש פיתוח

5. ערכת כלים לצוותים החינוכיים – מודלים מדגימים

בחלק זה מובאים לכם המנהלים והצוותים החינוכיים כלים בהם תוכלו להיעזר בתכנון ובניית תוכנית הלימודים. רשימת הכלים וההפניות הינה גרסה ראשונה לרשימה שאנו רואים אותה כרשימה חיה ומתעדכנת, בהתאם לרוח החינוך היוצר כחינוך דינאמי ומתפתח. 

אנו שואפים להגדלת ערכת הכלים במהלך שנת הלימודים הבאה לאור ההתנסויות שלכם, בתי הספר המחדשים.

להלן רשימת הכלים:

תוכן עניינים

פוקוס לתוך הכיתה חיבור לבית, משפחה, קהילה

הסדנא מלאה מוזמנ.ת להירשם לסדנא אחרת

מערכת מקובעת ומיושנת בעלת דימוי ציבורי ירוד מערכת ברת קיימא –מתחדשת, רלוונטית ודינאמית, נושאת בשורה למערכת החינוך כולה

מחקר הערכה מלווה

נושאי מחקר עיקריים:

 1. תהליכים ארגוניים ופדגוגיים בעבודה עם התלמידים; הכשרות ופיתוח מקצועי של צוותים; פיתוח תוכניות עבודה;, התאמת המענים לצרכים השונים ועוד. הצלחות ואתגרים של הרובד הארגוני.
 2. תפוקות, תוצרים, תוצרים מסתמנים וכיוונים לאימפקט ברמת עמדות, ידע וכלים, יכולת השתלבות במגמות הלימוד ולימודי הליבה והשתלבות מקצועית בתעסוקה בטווחי זמן שונים.

 3. בחינת יעילות הפעולה והתייחסות לגורמים מקדמים וגורמים מעכבים, הצלחות ואתגרים מול מכלול השותפים.

 4. סמנים לקיימות (sustainability) של השירות.

מערכת היררכית, הדוקה ומנהלת מערכת מבוססת אמון, חירות ואחריות

ליווי והטמעה בחינוך היוצר

ליווי מנהלים.ות

28 מנהלים ומנהלות ממחזורים א-ד' עוברות ליווי על ידי ארגון מפרש כולל קבוצת טרום רפורמה

ליווי רכזי.ות תעסוקה

כלל רכזי התעסוקה בכל בתי הספר עוברים השתלמות רכזי תעסוקה על ידי מרכז קמה במכללת אורנים

ליווי רכזי בתי ספר מעצבים

ליווי של רכזי תוכנית "מילגו - בתי ספר מעצבים" להטמעת מערכת פדגוגית חדשנית להערכה ולמידה

ליווי פיקוח פדגוגי ומקצועי

ליווי קבוצת המפקחים והמפקחות להטמעת עקרונות החינוך היוצר בליווי בתי הספר.

המקצועות כתכלית, העבודה כצורך קיומי, מיומנויות טכניות המקצועות כמתווכים והעבודה ככר ללמידה והתפתחות, מיומנויות וכישורי המאה ה-21

הסללה וצמצום אפשרויות פותח אפשרויות ואופקים בהיבט האישי, החברתי, ההשכלתי והתעסוקתי

מקצועות הבסיס

שפה

עברית לדוברי ערבית

אנגלית

מתמטיקה

לימודי בסיס

אוכלוסיות מוחלשות: בלית ברירה. יעוד – בוגר משתלב בחברה רלוונטי לכולם: אלטנרטיבה נבחרת. יעוד – בוגר יוצר ומנהיג בחברה

תחומים שפותחו

נתוני אקלים של החינוך היוצר

בשנת הלימודים תשפ"ד בוצע, בנוסף על הניתוח התוך מגזרי והבין מגזרי, ניתוח נתונים המשווה בין בתי הספר של החינוך היוצא לבתי הספר שטרם נכנסו לתהליך החינוך היוצר, בכל מדדי האקלים שנבחנו:

מהתבוננות בנתונים עולה כי ציוני המדדים השונים בבתי הספר אשר מצויים בתהליך החינוך היוצר גבוהים יותר במרבית המדדים מנתוני בתי הספר שטרם נכנסו לתהליך. ניתן לשים לב לכך שהפער לטובת החינוך היוצר בולט יותר במדד האוטונומיה. גם במדד תחושת השייכות, תחושת המסוגלות והמימוש העצמי, מידת האכפתיות בין מורים ותלמידים ואף במידת היחסים בין התלמידים לבין עצמם רואים ציונים גבוהים יותר במעט בקרב בתי הספר של החינוך היוצר.

נתונים אלו מתכתבים עם ההשקעה של החינוך היוצר ברובד הפרט, הקבוצה והחברה, שבעיקרו מוביל את התלמיד להתפתחות אישית באמצעות הקשרים שלו בבית הספר והיכולת שלו להתאמץ ולהביא את יכולותיו לידי ביטוי בתנאים מיטיבים

התלמיד בשרות המשק והתעשייה האדם הוא תכלית החינוך

העלאת תכנים לאתר החינוך היוצר בחירום

נשמח לקבל מכם מערכי שיעור, מפגשים ותכנים שיצרתם ללמידה מרחוק בשעת חירום. 

החינוך היוצר בחברה הערבית

סרטונים לשעת חירום בערבית
1/5 videos
1
إرشادات للأهالي في كيفية التعامل مع الأطفال في حالات الحرب-הנחיות להורים להתמודדות
إرشادات للأهالي في كيفية التعامل مع الأطفال في حالات الحرب-הנחיות להורים להתמודדות
01:30
2
ارشادات للحماية في ظروف الحرب הנחיות במצב מלחמה
ارشادات للحماية في ظروف الحرب הנחיות במצב מלחמה
01:20
3
ارشادات للحماية في ظروف الحرب הנחיות במצב מלחמה
ارشادات للحماية في ظروف الحرب הנחיות במצב מלחמה
01:20
4
رسائل داعمة وقت الأزمات תמיכה בשעות משבר וחירום
رسائل داعمة وقت الأزمات תמיכה בשעות משבר וחירום
02:00
5
مشاعري في وقت الحرب הרגשות שלי
مشاعري في وقت الحرب הרגשות שלי
01:28

פיתוח צוות בחירום

פרט קבוצה וחברה בחירום

כרטיסיות פתיחה וסיכום יום

חפץ

יצירת תמונה מחפצים שיש להם בבית / בחירת חפץ ודרכו מספרים מה שלומם.

כרטיסיות פתיחה וסיכום יום

איפה אני

מבקשים מתלמידים.ות מראש להכין סרטון קצר על המקום שבו נמצאים / מה שלומם.ן / נושא מסוים שדיברתם.ן עליו ומשתפים בתחילת או סיום המפגש.

כרטיסיות פתיחה וסיכום יום

סקר מקדים

שליחת סקר קצר או שאלה לפני המפגש ושיתוף בתגובות תו"כ המפגש. 

כרטיסיות פתיחה וסיכום יום

מציירים רגשות

יצירת ציור (על מה שלומי? משהו טוב שקרה השבוע, וכו) ושיתוף ברקע או בווסטאפ קבוצתי.

כרטיסיות פתיחה וסיכום יום

השיר שלנו

בחירת שיר שמשקף את מצב הרוח ושליחת השיר לקבוצה. בהמשך אפשר להפוך את השירים לפלייליסט קבוצתי.

כרטיסיות פתיחה וסיכום יום

מצב רוח חיות

לאסוף כמה תמונות מצחיקות של חיות שמשקפות מצבים ומצבי רוח שונים (למשל סוס מחייך, חתול מפהק..) ולהציג אותן בשקף מצגת – לעבור על כל תמונה ומי שמזדהה איתה מרימ.ה את היד / מדליק.ה מצלמה ומסביר.ה למה. 

מקצוע ותעסוקה בחירום

פוקוס לתוך הכיתה חיבור לבית, משפחה, קהילה

הסדנא מלאה מוזמנ.ת להירשם לסדנא אחרת

פוקוס לתוך הכיתה שותפות ושיתופיות

שם מלא *
טלפון *
כתובת מייל *
נשמח שתאשרו הגעה כדי שנדע אם יש לנו מקומות פנויים לחותמיסטים.יות שברשימת ההמתנה. *
הסעה תעמוד לרשותכם.ן הלוך חזור מתחנת רכבת בנימינה-אלוני יצחק *
הסעה תצא מתחנת הרכבת בנימינה ב9:30 וחזור ב16:15.

פוקוס לתוך הכיתה רפלקציה ולמידה מתמדת

שם מלא *
טלפון *
כתובת מייל *
נשמח שתאשרו הגעה כדי שנדע אם יש לנו מקומות פנויים לחותמיסטים.יות שברשימת ההמתנה. *
הסעה תעמוד לרשותכם.ן הלוך חזור מתחנת רכבת בנימינה-אלוני יצחק *
הסעה תצא מתחנת הרכבת בנימינה ב9:30 וחזור ב16:15.

פוקוס לתוך הכיתה מנהיגות ואייג'נסי

שם מלא *
טלפון *
כתובת מייל *
נשמח שתאשרו הגעה כדי שנדע אם יש לנו מקומות פנויים לחותמיסטים.יות שברשימת ההמתנה. *
הסעה תעמוד לרשותכם.ן הלוך חזור מתחנת רכבת בנימינה-אלוני יצחק *
הסעה תצא מתחנת הרכבת בנימינה ב9:30 וחזור ב16:15.

פוקוס לתוך הכיתה יחסים וקשר אישי

שם מלא *
טלפון *
כתובת מייל *
נשמח שתאשרו הגעה כדי שנדע אם יש לנו מקומות פנויים לחותמיסטים.יות שברשימת ההמתנה. *
הסעה תעמוד לרשותכם.ן הלוך חזור מתחנת רכבת בנימינה-אלוני יצחק *
הסעה תצא מתחנת הרכבת בנימינה ב9:30 וחזור ב16:15.

לבחירת ההשתלמות יש למלא את הטופס הבא:

לפרטים נוספים:

077-2092209

[email protected]

09:00
התכנסות
09:15
נקודת מבט על אי שוויון
10:50
פוקוס לתוך הכיתה
12:30
ארוחת צהריים
13:15
בלי פילטרים – אביב קינן, מנכ"ל ברנקו וייס בשיחה פתוחה על אי שוויון
14:00
מרחיבים את הפריזמה – מפגש עם רוני קובן
15:15
להיות איש/אשת חינוך בעת הזו – מעגל שיח סביב המציאות העכשווית

סיכום משוב כנס החינוך היוצר

להלן תוצאות המשוב כפי שנאספו לאחר כנס מנהלים ומנהלות פתיחת שנה מ 85 משתתפות ומשתתפים:

1. האם הכנס והתכנים שעברו במהלך היום היו לי רלוונטים ומשמעותיים?
 0/80 %
2. האם הכנס והתכנים שעברו בו ישפיעו על עבודתך?
 0/70 

3. באיזה אופן הכנס השפיע עליך?

4. האם נתרמתי מההרצאות?
 0/80 %
1. האם הכנס והתכנים שעברו במהלך היום היו לי רלוונטים ומשמעותיים?
 0/80 %
5. מקום הכנס נוח ומכבד את ציבור המנהלים והמנהלות
4.5/5
6. באופן כללי עד כמה אני מרוצה מהיום?
 0/80 

הערות ותגובות נוספות:

השיטה הדואלית

השיטה הדואלית משלבת התנסות מעשית וחניכות במקומות עבודה לצד למידה בבתי הספר המקצועיים בכיתות ובסדנאות לימוד. שיטה זו נפוצה בארצות רבות ובינהן: גרמניה, אוסטריה, שוויץ, בלגיה, דרום קוריאה ועוד..

התלמידים מועסקים במקומות עבודה שונים אשר מאפשרים להם להתנסות במשימות עבודה בהתאם להתפתחותם המקצועית.

בהתאם לזאת התלמידים בשיטה הדואלית מקבלים הכשרה מקצועית גבוהה לצד חינוך כללי. באופן זה בוגרי השיטה הדואלית מגיעים מוכנים לעולם העבודה כבר בגיל הנעורים ומקומות העבודה ערוכים ומוכנים לקלוט אותם. 

החינוך היוצר, הוא תפיסת על חינוכית הרוקמת יחד את הדואלי וההומניסטי.

מתוך עקרונות הליבה של ההחינוך היוצר:

תפיסה דואלית ופיתוח מיומנויות: למידה והתנסות תעסוקתית המשולבות זו בזו. לימודי המקצוע והעבודה הם כר ללמידה והתפתחות ומהווים כלי פדגוגי מרכזי, תוך פיתוח מיומנויות המאה ה-21.

החינוך היוצר טומן בחובו איכות פדגוגית הנשענת על העיקרון הדואלי, המחבר בין למידה עיונית ללמידה מהתנסות ויוצר זיקה שיטתית ומתמשכת בין בית-הספר לעולם האמיתי. הלמידה מתוך עשייה, מזמנת התמודדות עם אתגרים אמיתיים ומעניקה משמעות לבני-נוער. דרך יצירת תשתית עדכנית ורלוונטית המביאה את עולם העבודה לתוך ביה"ס ואת ביה"ס לתוך עולם העבודה, מתרחשת התפתחות אישית ומקצועית אצל החניכים. הלמידה והתעסוקה מאפשרים לתלמידים להתנסות בפעילויות שידיעה ועשייה כרוכות בהן יחדיו. החינוך היוצר מתבסס על למידה אקטיבית ועל פיתוח מיומנויות המאה ה-21. במוקד תוכנית הלימודים, מעבר מהוראה ללמידה ודגש על הקניית ורכישת מיומנויות חברתיות/רגשיות/טכנולוגיות/שפתיות.