נוהל בחירת מגמה בית ספרית

נוהל בחירת מגמה בית ספרית

פתיחת מגמה חדשה בבית הספר היא תהליך חשוב ומשמעותי המאפשר לבית הספר לספר את סיפורו הייחודי, לדייק את מטרותיו ולהעניק לתלמידיו מיומנויות מגוונות, בחירה, אופק מקצועי וריבוי הסמכות ותעודות.

תהליך בחירת ופתיחת המגמה מורכב מארבעה שלבים ומשלב שותפים שונים לאורך הדרך, שתפקידם הוא לתמוך את המהלך ולכוון את בית הספר לפתיחת המגמה המתאימה ביותר.

השלבים:

שלב א' - הסיפור הבית ספרי

אחראים לתהליך: מנהל.ת וצוות מוביל.

מטרת השלב: בירור מעמיק של צרכי בית הספר, הסביבה והצוות החינוכי

מהלך: יש להגיש מסמך המפרט את ארבעת ההיבטים הבאים

1. צורך לוקאלי בית ספרי

ציור תמונת העתיד הבית ספרית בהתאם לעקרונות החינוך היוצר.

המשימה:

מהו הסיפור הבית ספרי? כיצד כל המגמות הקיימות היום והנשאפות מתכנסות לסיפור הוליסטי שלם. מיפוי בית ספרי הכולל את אפיון התלמידים.ות, יכולות קיימות ויכולות נשאפות.

הפוטנציאל הטמון בסביבת בית הספר.

המשימה:

מיפוי האזור הכולל אפיון האקוסיסטם (סיפור עירוני, תעשייה ייחודית, צורך סביבתי-חברתי). בירור האם המגמה קיימת בבתי ספר שכנים במשרד העבודה ובמשרד החינוך.

הכוחות הפנימיים הקיימים בבית הספר.

המשימה:

כתיבת התפיסות החינוכיות והכיוונים אליהם צוות בית הספר היה רוצה לקחת את התלמידים ואת בית הספר.

בירור היתכנות לחניכות משמעותית ומגמה המזמנת למידה דואלית-הומניסטית ברוח החינוך היוצר.

המשימה:

בחינת אפשרויות החניכות על פי "מסננת החניכות המשמעותית בחינוך היוצר", והאם המגמה מאפשרת התנסות בחניכות משלימה את הלמידה במקצוע ולהיפך.

רק לאחר קבלת אישור ממונת חניכות ונוער – להתקדם לשלב ב'

שלושה תרחישים אפשריים:

אישור ומעבר לשולחן עגול

נדרשים תיקונים והגשה מחודשת

אין אישור להתקדם

הגשת טופס שלב א'

שלב ב' - שולחן היוועצות

מתכלל: מנהל תחום חניכות

שותפים לתהליך: מנהל.ת, מנהל תחום חניכות, פיקוח פדגוגי ומקצועי, נציגות רשת, מומחה תוכן (במקרה הצורך).

מטרת השלב: לעזור, לדייק ולכוון את בית הספר. חשוב לציין שזהו אינו שלב פיקוחי-אישורי אלא שלב היוועצות.

מהלך: השולחן העגול מעוגן בפרוטוקול המצורף 

שלב ג' - התאמה לוקאלית של המגמה לבית הספר

שותפים לתהליך: מנהל.ת, רכז.ת מגמה, פיקוח פדגוגי+מקצועי, תכניות לימודים, נציג חניכות (שותפים/סולם)

מטרת השלב: התאמת המגמה הנבחרת למאפייני בית הספר, תוך שימת דגש על יכולות הסגל, תשתיות הסדנאות והתנאים ללמידה המשלבת התנסות מעשית.

מהלך:

 1. מיפוי תשתיות וציוד:
 • סקירת הסדנאות, הכיתות והציוד הקיים בבית הספר והתאמתם לדרישות המגמה.
 • הערכת הצרכים לשדרוג או רכש של ציוד נוסף, וגיבוש תכנית עבודה בהתאם.
 1. מיפוי יכולות המורים והמדריכים:
 • מיפוי מיומנויות, ניסיון וידע מקצועי של מורי בית הספר בתחומי המגמה.
 • זיהוי צרכים להכשרה, הסמכה או גיוס של סגל נוסף לצורך הוראה והדרכה במגמה.
 • גיבוש תכנית פיתוח מקצועי למורים ולמדריכים בהתאם לדרישות.

 

 1. הגדרת מודל החניכות וההתנסות המקצועית:
 • פירוט מודל החניכות המתוכנן לשילוב חניכות בתהליך הלמידה (ימים, שעות, מקום וכו').
 • עבודה עם פירמידת החניכות ומסננת החניכות המשמעותית.
 1. עדכון תכנית הלימודים:
 • התאמת תכנית הלימודים של המגמה להקשר הבית ספרי ולמשאבים הזמינים.
 • שילוב יעדי ההתנסות המעשית וחיבורה לנושאים העיוניים הנלמדים.

כלי עבודה מוצעים:

צ'ק-ליסט תשתיות וציוד: רשימה מובנית לסימון קיום ותקינות פריטי הציוד והתשתיות ההכרחיים לפעילות המגמה, כולל עמודה לציון פערים וצרכים לטיפול.

חניכות: פירמידת החניכות ומסננת החניכות המשמעותית, ארגז הכלים לרכז החניכות הבית ספרי

 

עם סיום חלק ג', המגמה תהיה מותאמת באופן מלא ליכולות, לתשתיות ולתנאים הייחודיים של בית הספר. השימוש בכלי העבודה המוצעים יסייע ביצירת בסיס מוצק ושיטתי לתכנון, למעקב ולקבלת החלטות במהלך היישום של המגמה החדשה.

שלב ד' - אישור ופרסום המגמה

שותפים לתהליך: מנהל.ת, מטה האגף (ממונת נוער וחניכות, מנהל תחום חניכות, פיקוח מקצועי, פדגוגי, תוכ"ל), ממונה המחוז, נציג/ת הרשת

מטרת השלב: אישור סופי לפתיחת המגמה

מהלך:

 1. באחריות ביה"ס והרשת – כתיבת מסמך בקשה לפתיחת מגמה :
 • נימוקים לבחירת המגמה ותהליך המיפוי שבוצע
 • פירוט המגמה – תכנית לימודים, סגל הוראה, תשתיות וציוד
 • מודל החניכות וההתנסות המקצועית
 • תוצרי ההיוועצות בשולחן העגול ואופן יישום ההמלצות
 • אישור נציג רשת לפתיחת המגמה

 

 1. קבלת אישור המטה
  1. העברת מסמך הבקשה לבחינת אנשי המטה הרלוונטיים.
  2. מתן מענה לשאלות או בקשות להבהרות מצד המטה.
  3. תיאום ציפיות לגבי מעורבות ותמיכת הרשת ביישום המגמה.
  4. קבלת אישור סופי מהמטה לפתיחת המגמה.

 

 1. פרסום והטמעת המגמה:
 • הפצת מכתב או חוזר רשמי להורים ולתלמידים אודות פתיחת המגמה החדשה.
 • קיום כנס חשיפה או ערב הורים להצגת המגמה ומענה לשאלות.
 • השקת תהליך הרישום למגמה לקראת שנת הלימודים הבאה.